CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC GIA

Các doanh nghiệp cần có chứng chỉ hành nghề khi hoạt động

Ngày đăng: 04/05/2018 09:01 Sáng

Các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng phải có chứng chỉ năng lực trong các lĩnh vực sau:

Điều 10. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

1. Tổ chức phải có chứng chỉ năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực sau đây:

a) Khảo sát xây dựng gồm: khảo sát địa hình; khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình.

b) Lập quy hoạch xây dựng.

c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng gồm: thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế điện – cơ điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt; thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng.

d) Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng.

đ) Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

e) Thi công xây dựng công trình.

g) Giám sát thi công xây dựng gồm: giám sát công tác xây dựng công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ.

h) Kiểm định xây dựng.

i) Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng.

Các Doanh nghiệp, chủ đầu tư cần lưu ý để tránh vi phạm.

(Trích theo điều 10 – Thông tư 17 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

http://www.xaydung.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=63503

  0989 000 689