CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC GIA

Cải tạo sửa chữa trụ sở Ngân hàng Sài Gòn Công Thương – Saigonbank

Ngày đăng: 12/05/2020 14:45 Chiều

Dự án cải tạo sửa chữa Trụ sở Ngân hàng Sài Gòn Công Thương – Saigonbank

Thi công: Công ty CP Xây dựng Quốc Gia – NATICONS

Điện thoại: 0989 000 689 – 0989 000 735

Email: xaydungqg@gmail.com

Địa điểm: 2C Phó Đức Chính, Quận 1.

  0989 000 689